Tin 11

Kiểm tra thực hành Lớp 11 HK2

kiểm tra thực hành

    Kiểm Tra Thực Hành         Viết chương trình có sử dụng chương trình con Doi_dv(x); để đổi đơn vị từ Inch sang Centimet.       Yêu cầu: nhập từ bàn phím một dãy số nguyên có n số (n<=10, giả sử các số nguyên này …

Read More »

Bài 10: CẤU TRÚC LẶP

cau truc lap

    1. Khái niệm lặp – Xét 2 bài toán như sau với a > 2 là số nguyên cho trước :   Bài toán 1 : Tính tổng   Bài toán 2 : Tính Tổng             Với điều kiện:    Cách giải : …

Read More »

Bài 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

cau truc re nhanh

  1. Khái niệm rẽ nhánh  Ví dụ : Để viết chương trình giải phương trình bậc 2, ta phải: Tính r = b2 – 4ac; Sau đó tùy thuộc vào giá trị của r mà ta có tính nghiệm hay không. Trong thực tế : –  Nếu r <0 …

Read More »