Thẻ

Bài 2: Thông tin và dữ liệu

thông tin và du lieu

1. Khái niệm thông tin và dữ liệu: * Thông tin: Thông tin của một thực thể là những hiểu biết có thể có được về thực thể đó. Chính xác hơn: Thông tin là sự phản ánh các hiện tượng, sự vật của thế giới khách quan và các …

Read More »