Thẻ

Bài 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH

may vi tinh

  1. Khái niệm hệ thống tin học Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin. Hệ thống tin học gồm ba thành phần: – Phần cứng (Hardware) – Phần mềm (Software) – Sự quản lí và điều khiển của con người. …

Read More »

Bài tập và thực hành 1 (Tin học 10)

LÀM QUEN VỚI THÔNG TIN VÀ MÃ HÓA THÔNG TIN Phần 2: Nội dung 1) Tin học, máy tính Hãy chọn những khẳng định đúng trong các khẳng định sau: (A) Máy tính có thể thay thế hoàn toàn cho con người trong lĩnh vực tính toán (B) Học tin …

Read More »

Bài 2: Thông tin và dữ liệu

thông tin và du lieu

1. Khái niệm thông tin và dữ liệu: * Thông tin: Thông tin của một thực thể là những hiểu biết có thể có được về thực thể đó. Chính xác hơn: Thông tin là sự phản ánh các hiện tượng, sự vật của thế giới khách quan và các …

Read More »