Thẻ

Bài 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

cau truc re nhanh

  1. Khái niệm rẽ nhánh  Ví dụ : Để viết chương trình giải phương trình bậc 2, ta phải: Tính r = b2 – 4ac; Sau đó tùy thuộc vào giá trị của r mà ta có tính nghiệm hay không. Trong thực tế : –  Nếu r <0 …

Read More »