Thẻ

Bài 3: Giới thiệu Access 2010

access-2010-1

Giới thiệu Access 2010 (2 tiết). Chương trình tin học 12 Access 2010   1/-Phần mềm Microsoft Access Là phần mềm quản trị CSDL nằm trong bộ Microsoft Office của hãng Microsoft. 2/- Khả năng của Access Cung cấp công cụ để tạo CSDL và lưu trữ chúng trên các …

Read More »

Bài 6: BIỂU MẪU

dữ liệu nguồn cho biểu mẫu

Biểu mẫu được thiết kế để làm gì ; Dữ liệu nguồn cho biểu mẫu ; Các chế độ làm việc với biểu mẫu : 1. Khái niệm Biểu mẫu là một loại đối tượng trong Access, biểu mẫu được thiết kế để : Hiển thị dữ liệu trong bảng …

Read More »

Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

mục đích của báo cao

Chức năng của báo cáo : Là hình thức thích hợp nhất khi cần trình bày, tổng hợp, và in dữ liệu theo khuôn dạng.   Tin học 12 – Access 2010Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo   Đây là một tài liệu Microsoft Office đã nhúng, được …

Read More »