kiểm tra thực hành

Kiểm tra thực hành Lớp 11 HK2

 

 
Kiểm Tra Thực Hành
 
      Viết chương trình có sử dụng chương trình con Doi_dv(x); để đổi đơn vị từ Inch sang Centimet. 

      Yêu cầu: nhập từ bàn phím một dãy số nguyên có n số (n<=10, giả sử các số nguyên này có đơn vị là Inch), hãy xuất lại dãy số vừa nhập sau khi đổi sang đơn vị là Inch . Biết rằng 1 Inch = 2.54 cm.

Ví dụ: 
     Nhap n: 5
     2 
     6 
     3 
     4 
     1
     Doi sang inch:
     5.08    15.24    7.62    10.16    2.54