mục đích của báo cao

Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

Chức năng của báo cáo : Là hình thức thích hợp nhất khi cần trình bày, tổng hợp, và in dữ liệu theo khuôn dạng.

 

Tin học 12 – Access 2010
Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

 

Xem thêm

chuong trinh con

Bài 18. VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (Tiết 1)

1. Cách viết và sử dụng thủ tục a) Cấu trúc Thủ tục có cấu …