§11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (2 TIẾT)


1. Tạo lập CSDL

* Tạo bảng:

Để tạo một bảng ta cần phải khai báo cấu trúc bảng bao gồm các bước:

 • Đặt tên trường.
 • Chỉ định kiểu dữ liệu cho trường.
 • Khai báo kích thước của trường.
 • Chọn khóa chính cho bảng bằng cách để hệ QTCSDL tự động chọn hoặc ta xác định khóa thích hợp trong các khóa làm khóa chính.
 • Đặt tên bảng và lưu cấu trúc 
 • Tạo liên kết bảng.

  2. Cập nhật dữ liệu
  – Phần lớn các hệ QTCSDL cho phép tạo ra biểu mẫu nhập dữ liệu 
  – Dữ liệu nhập vào có thể được chỉnh sửa, thêm, xóa:
  • Thêm bản ghi bằng cách bổ sung một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng.
  • Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các giá trị của một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị các thuộc tính còn lại của bộ đó.
  • Xóa bản ghi là việc xóa một hoặc một số bộ của bảng.
  3.Khai thác CSDL:

  a. Sắp xếp các bản ghi :
  Một trong những việc mà một hệ QTCSDL thường phải thực hiện là khả năng tổ chức hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự nào đó. Ta có thể hiển thị trên màn hình hay in ra các bản ghi theo trình tự này. Các bản ghi có thể được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường.
  b. Truy vấn CSDL:
  Truy vấn là một phát biểu thể hiện yêu cầu của người sử dụng. Truy vấn mô tả các dữ liệu và đặt các tiêu chí để hệ QTCSDL có thể thu thập dữ liệu thích hợp. Nói một cách khác, đó là một dạng bộ lọc, có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một hệ CSDL quan hệ.
  Để phục vụ được việc truy vấn CSDL, thông thường các hệ QTCSDL cho phép nhận các biểu thức hay các tiêu chí nhằm các mục đích sau:
  • Định vị các bản ghi.
  • Thiết lập mối quan hệ hay các liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin.
  • Liệt kê một tập con các bản ghi.
  • Thực hiện các phép toán.
  • Xóa một số bản ghi.
  • Thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác.

  c. Xem dữ liệu
  Thông thường các hệ QTCSDL cung cấp nhiều cách xem dữ liệu, có thể:
  • Xem toàn bộ bảng.
  • Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu để xem  một tập con các bản ghi hoặc một số trường trong bảng.
  • Các hệ QTCSDL quan hệ quen thuộc cũng cho phép tạo ra các biểu mẫu để xem các bản ghi.

  d. Kết xuất báo cáo
  Thông tin trong một báo cáo được thu thập bằng cách tập hợp dữ liệu theo các tiêu chí do người sử dụng đặt ra. Báo cáo thường được in ra hay hiển thị trên màn hình theo khuôn mẫu định sẵn. Cũng như các biểu mẫu, các báo cáo có thể xây dựng dựa trên các truy vấn.

  Xem thêm

  chuong trinh con va phan loại

  Bài 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI

  Trong chương VI, Lập trình có cấu trúc này chúng ta cùng tìm hiểu về …