chuong trinh con va phan loại

Bài 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI

Trong chương VI, Lập trình có cấu trúc này chúng ta cùng tìm hiểu về

* Lợi ích của việc sử dụng CTC

+ Tránh được việc phải viết đi viết lại nhiều lần cùng 1 dãy lệnh;

+ Hổ trợ việc thực hiện các chương trình lớn;

+ Thuận tiện cho phát triển, nâng cấp chương trình;

1.Khái niệm chương trình con

Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi ) từ nhiều vị trí trong chương trình.

Xét bài toán tính tổng bốn luỹ thừa:

       TLuythua= an + bm + cp+ dq

chương trình nhập dữ liệu từ bàn phím, tính và đưa ra màn hình giá trị TLuythuađược mô tả như trên với a, b, c, d có kiểu thực và m, n, p, q có kiểu nguyên thì chương trình trong Pascal có thể như sau:

program tinh_tong;

var TLuythua, Luythua1, Luythua2, Luythua3, Luythua4: real;

a,b,c,d: real;   i,n,m,p,q:integer;

begin

   write(‘Hay nhap du lieu theo thu tu a,b,c,d,m,n,p,q’);   readln(a,b,c,d,m,n,p,q);

Luythua1:=1.0;

     for i:=1 to n do

         Luythua1:=Luythua1*a;

Luythua2:=1.0;

      for   i:=1 to m do

           Luythua2:=Luythua2*b

Luythua3:=1.0;

     for i:=1 to p do

           Luythua3:=Luythua3*c;

Luythua4:=1.0;

     for   i:=1 to q do

           Luythua4:=Luythua4*d;

TLuythua:= Luythua1 +Luythua2+ Luythua3+Luythua4;

writeln(‘Tong luy thua = ‘, TLuythua 8:4);

readln

end.

Trong chương trình trên có bốn đoạn lệnh tương tự nhau, việc lặp lại những đoạn lệnh tương tự nhau làm cho chương trình vừa dài vừa khó theo dõi. Để nâng cao hiệu quả lập trình,các ngôn ngữ lập trình bậc cao đều cung cấp khả năng xây dựng chương trình con dạng tổng quát “đại diện” cho nhiều đoạn lệnh tương tự nhau, chẳng hạn tính luỹ thừa Luythua = xk, trong đó Luythuax là giá trị kiểu thực còn kthuộc kiểu nguyên:

var  j: integer;

      Luythua:=1.0;

                    for  j:=1 to k    do   Luythua:=Luythua*x;

Ta có thể đặt tên cho chương trình con này là Luythuavà tên các biến chứa dữ liệu vào của nó là xk. Khi cần tính luỹ thừa của những giá trị cụ thể ta chỉ cần viết tên gọi chương trình con và thay thế (x, k) bằng giá trị cụ thể tương ứng. Chẳng hạn để tính an, bm, cp, dq ta viết Luythua(a, n), Luythua(b, m), Luythua(cp), Luythua(d, q).

 1. Phân loại và cấu trúc của chương trình con
 2. a) Phân loại

+ Hàm:

 • Là chương trình con
 • Thực hiện một số thao tác nào đó.
 • Trả lại giá trị qua tên của hàm.

+ Thủ tục:

 • Là chương trình con
 • Thực hiện một số thao tác nào đó.
 • KhôngTrả lại giá trị qua tên của thủ tục.
 1. Cấu trúc chương trình con

– Chương trình con có cấu trúc tương tự như chương trình chính gồm 3 phần:

<Phần đầu>

 [<Phần khai báo>]

 <Phần thân>

+ Phần đầu:

 • Để khai báo tên của hàm hoặc thủ tục.
 • Nếu là hàm phải khai báo kiểu dữ liệu chi giá trị trả về của hàm.
 • Nhất thiết phải có.

+ Phần khai báo:

 • Khai báo các biến cho dữ liệu vào/ra, các hằng và biến dùng trong chương trình con.

+ Phần thân:

 • Gồm dãy các lệnh thực hiện để từ những dữ iệu vào/ra ta nhận dữ liệu ra hay kết qủa mong muốn.

Các khái niệm còn lại như: Tham số hình thức , biến cục bộ, biến toàn cục, Tham số thực sự ta sẽ tìm hiểu tiếp bài sau khi đã biết được một chương trình con được viết như thế nào và thi hành như thế nào?

Xem thêm

Tin học 10 – Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

Tin học 10 – Bài 19: Tạo và làm việc với bảng