chuong trinh con

Bài 18. VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (Tiết 2)

2. Cách viết và sử dụng Hàm (Function)

a/ Cấu trúc:

  Function <tên hàm>[<danh sách tham số>]: <kiểu dữ liệu>;

      [khai báo các biến];

      Begin

         [<dãy các lệnh>]         <Tên hàm>:= <Giá trị tìm được>;

      End;

– <Kiểu dữ liệu>: Kiểu dữ liệu trả lại của hàm như các kiểu integer, real, char, boolean, string.

Vd: Function tong(x,y: integer): integer;

b/ Sử dụng hàm:
– Giống hàm chuẩn, viết tên của hàm gọi và thay thế tham số hình thức bằng các tham số thực sự tương ứng.
– Lệnh gọi hàm tham gia vào biểu thức như một toán hạng.
Ví dụ: A:= 8*UCLN(x,y)-3;

Chú ý: Trong thân hàm phải có ít nhất một lệnh gán giá trị cho tên hàm:
           <tên hàm>:= <Giá trị tìm được>;

Cách viết và sử dụng chương trình con. (tiếp theo)

c/ Ví dụ:
VD 1:
program Rutgon_Phanso;
uses crt;
var TuSo, MauSo, a: integer;
    Function UCLN(x, y: integer): integer; {bat dau ham UCLN} 
        var sodu: integer;
    begin
        while y<>0 do
           begin
                sodu:= x MOD y;
                x:= y;
                y:= sodu;
           end;
        UCLN:=x;
    end; {het ham UCLN}
begin
clrscr;
write(’ Nhap tu so, mau so vao!’); readln(TuSo, MauSo);
a:=UCLN(TuSo, MauSo); {gọi hàm UCLN sau đó gán giá trị UCLN tìm được cho biến a}
if a>1 then
    begin
            TuSo:= TuSo DIV a;
            MauSo:= MauSo DIV a; {rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số cho a}
     end;
writeln(TuSo:5, MauSo:5);
end.

VD 2:
program Minbaso;
var a, b, c: Real;

   Function Min(a,b:Real):Real; {Ham tim so nho nhat trong hai so a va b}
   begin
        if a<b then Min:=a else Min:=b
   end;

begin
write(‘Nhap vao ba so: ‘);
readln(a,b,c);
writeln(‘So nho nhat trong ba so la: ‘, Min(Min(a,b),c))
end.

3. Phân biệt giữa hàm và thủ tục:

a/ Giống nhau: 
    – Là chương trình con, có cấu trúc giống chương trình.
    – Đều có thể chứa các tham số, cùng tuân theo một quy định khai báo.

b/ Khác nhau:
  – Tên hàm phải có kiểu dữ liệu.
  – Trong thân hàm phải có lệnh gán giá trị cho tên hàm.

4. Biến toàn cục và biến cục bộ:
   – Biến toàn cục là biến được khai báo trong chương trình chính.
   – Biến cục bộ là biến được khai báo trong chương trình con.
   – Chương trình con có thể sử dụng biến toàn cục, nhưng chương trình chính không thể sử dụng biến cục bộ của chương trình con.

– hết –

Xem thêm

Tin học 10 – Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

Tin học 10 – Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

3 Phản hồi

 1. Long time supporter, and thought I’d drop a comment.
  Your wordpress site is very sleek – hope you don’t mind me asking what theme you’re using?
  (and don’t mind if I steal it? :P)
  I just launched my site –also built in wordpress like
  yours– but the theme slows (!) the site down quite a bit.
  In case you have a minute, you can find it by searching for “royal cbd”
  on Google (would appreciate any feedback) – it’s still in the
  works.
  Keep up the good work– and hope you all take care of yourself during the coronavirus
  scare!
  ~Alex

 2. Keep this going please, great job!
  Thank you!

 3. Thank you!