Bài 8: Mẫu hỏi

Chương trình tin học 12Access 2010
Bài 8: Mẫu hỏi

1. Các khái niệm
a. mẫu hỏi
Trong CSDL nếu các thao tác lọc và tìm kiếm có liên quan đến nhiều bảng, hoặc các điều kiện lọc phức tạp thì ta sẽ sử dụng mẫu hỏi.
Mẫu hỏi thường được sử dụng để:
– Sắp xếp
– Chọn các bản ghi thỏa mãn các điểu kiện
– Chọn một số trường cần thiết để hiển thị
– Thực hiện tính toán trên dữ liệu
– Tổng hợp và hiển thị thông tin từ một hoặc nhiều bảng, từ tập hợp các bảng và các mẫu hỏi khác.
– Tạo bảng mới trên cơ sở dữ liệu đã được lấy vào mẫu hỏi;
– Tạo biểu mẫu và báo cáo dựa trên mẫu hỏi;
– Làm nguồn tạo mẫu hỏi khác…
b. Biểu thức
* Các kí hiệu phép toán thường dùng bao gồm :
+ , – , * , /  (phép toán số học)
<, >, <=, >=, =, <> (phép so sánh)
AND, OR, NOT (phép toán logic)
* Các toán hạng trong tất cả các biểu thức có thể là :
+ Tên các trường (đóng vai trò các biến) được ghi trong dấu ngoặc vuông
+ Các hằng số
+ Các hằng văn bản, được viết trong dấu nháy kép,
+ Các hàm số (SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT, …).
* Biểu thức số học được sử dụng để mô tả các trường tính toán trong mẫu hỏi, mô tả này có cú pháp như sau:
          <Tên trường> :<Biểu thức số học>
* Biểu thức điều kiện và biểu thức lôgic được sử dụng trong các trường hợp sau:
+ Thiết lập điều kiện kiểm tra dữ liệu nhập vào bảng
+ Thiết lập bộ lọc cho bảng khi thực hiện tìm kiếm và lọc trên một bảng.
+ Thiết lập điều kiện chọn lọc các bản ghi thỏa mãn để tạo mẫu hỏi.
c. Các hàm
SUM            Tính tổng các giá trị.
AVG            Tính giá trị trung bình.
MIN             Tìm giá trị nhỏ nhất.
MAX            Tìm giá trị lớn nhất
COUNT       Đếm số giá trị khác trống (Null).
2. Tạo mẫu hỏi
a.    Các bước để tạo mẫu hỏi:
1.             Chọn nguồn dữ liệu cho mẫu hỏi mới, gồm các bảng và các mẫu hỏi khác.
2.              Chọn các trường từ nguồn dữ liệu để đưa vào mẫu hỏi mới.
3.              Đưa ra các điều kiện để lọc các bản ghi đưa vào mẫu hỏi.
4.              Chọn trường để sắp xếp
5.              Xây dựng các trường tính toán từ các trường đã có.
6.              Đặt điều kiện gộp nhóm.
b. Tạo mẫu hỏi trong chế độ thiết kế:
B1: Trên thẻ Create/ click chọn Query Design/ xuất hiện cửa sổ Query Design
B2: Trong cửa sổ Query Design gồm 2 phần:
          + Phần dữ liệu nguồn (phần trên của cửa sổ): hiển thị cấu trúc bảng và các mẫu hỏi khác có chứa các trường được chọn để dùng trong mẫu hỏi.
         + Phần lưới QBE (phần dưới của cửa sổ): là nơi mô tả điều kiện của mẫu hỏi. Cụ thể các dòng của lưới QBE:
          &nbsp
;     – Field: khai báo các trường được chọn sẽ có mặt trong mẫu hỏi
                – Table: tên bảng hoặc mẫu hỏi chứa trường được chọn ở dòng trên
                – Sort: chỉ định các trường cần sắp xếp.
                – Show: Cho pháp xuất hiện trong mẫu hỏi hay không
                – Criteria: mô tả các điều kiện chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi.
3. Ví dụ áp dụng : tìm hiểu SGK trang 66 (không ghi)

– Hết-

Xem thêm

chuong trinh con

Bài 18. VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (Tiết 1)

1. Cách viết và sử dụng thủ tục a) Cấu trúc Thủ tục có cấu …